Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen en/of voor werving & selectie van medewerkers door Financials.nl

1 Algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
1.2 Opdrachtnemer: Financials.nl
1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten op het gebied van het ter beschikking stellen van medewerkers, dan wel het werven & selecteren van medewerkers.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in de opdrachtbevestiging/overeenkomst wordt afgeweken.
2.2 De Gedragsregels voor Opdrachtnemer maken deel uit van de Overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
2.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

3 Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1 Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van Opdrachtnemer geschiedt door schriftelijke ondertekening van de aanbieding, dan wel doordat aan de Overeenkomst uitvoering wordt gegeven.

4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij anders is bepaald.
4.2 Indien een medewerker, in geval van ter beschikkingstelling door Opdrachtnemer, niet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten voldoet, dan zal Opdrachtgever dit binnen drie dagen na aanvang van de werkzaamheden door de medewerker aan Opdrachtnemer bekend maken. In zodanig geval wordt de betreffende Overeenkomst als ontbonden beschouwd en zal Opdrachtgever geen betaling voor betreffende Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.

5 Geheimhouding
5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.
5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaar maken.
5.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hen in te schakelen derden.
5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

6 Honorarium, declaratie en betaling bij ter beschikking stellen
6.1 Per Opdracht wordt in de Overeenkomst het voor de Opdracht geldende uurtarief vastgelegd.
6.2 Door wijziging van de Opdracht (andere functie) of het afronden van relevante studies door de medewerker, kan het uurtarief tussentijds worden aangepast.
6.3 Alle tarieven van Opdrachtnemer worden jaarlijks conform het CBS prijsindexcijfer aangepast.
6.4 Indien een eventuele wijziging van wet en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra kosten voor Opdrachtnemer leidt, zullen deze kosten worden doorberekend in het tarief.
6.5 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van de Opdrachtnemer en exclusief declaraties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
6.6 Uren in het weekend en op erkende feestdagen worden gefactureerd a 200% van het uurtarief.
6.7 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
6.8 Declaraties worden maandelijks uitgeschreven aan de hand van door Opdrachtnemer gehanteerde standaard tijdverantwoordingsformulieren.
6.9 Deze formulieren worden maandelijks door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Opdrachtgever geaccordeerd waarna eveneens maandelijks facturatie plaatsvindt.
6.10 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
6.11 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 6.10 genoemde termijnen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eennmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
6.12 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6.13 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

7 Arbeidstijden
7.1 Arbeidstijden worden door Opdrachtnemer en Opdrachtgever in onderling overleg vastgesteld. Als uitgangspunt gelden de bij de Opdrachtgever gebruikelijke werktijden.
7.2 Vakantiedagen worden eveneens in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld.

8 Honorarium, declaratie en betaling bij werving & selectie
8.1 Het tarief voor bemiddeling bij werving en selectie van medewerkers voor Opdrachtgever wordt uitgedrukt in een percentage van het volledige bruto jaarsalaris (hieronder wordt verstaan alle belastbare inkomensbestanddelen, ongeacht de benaming, welke de kandidaat naar schatting zal ontvangen, op basis van een fulltime aanstelling, in de periode van 12 maanden na aanvang van werkzaamheden) van de aan te trekken medewerker.
8.2 Betaling is verschuldigd zodra een medewerker een overeenkomst met de Opdrachtgever heeft gesloten, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding.
8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.
8.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 8.2 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
8.5 In geval de arbeidsovereenkomst met een geplaatste medewerker binnen drie maanden na aanvang dienstverband tot een einde komt en Opdrachtnemer aantoonbaar tekortgeschoten is in het selectieproces, dan zal Opdrachtnemer zich inspannen een nieuwe medewerker te werven waarbij alleen de bijkomende kosten (advertenties en dergelijke) voor rekening van de Opdrachtgever zullen zijn.
8.6 In geval van een opdracht voor werving & selectie staat de Opdrachtgever in voor juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel.
8.7 Een werving & selectie opdracht vindt plaats op no cure, no pay-basis, waarbij het de Opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven/selecteren, in welk geval de Opdrachtgever echter wel verplicht is Opdrachtnemer op de hoogte te houden van de voortgang van de selectieactiviteiten via die andere kanalen. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de andere selectiekanalen en Opdrachtnemer daardoor overbodige extra activiteiten heeft verricht zullen die extra uren in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever en verplicht Opdrachtgever zich deze extra uren te te vergoeden.
8.8 Onverminderd het bepaalde in art. 5 van deze algemene voorwaarden verplicht Opdrachtgever zich gegevens van een voorgestelde kandidaat geheim te houden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan een voorgestelde kandidaat aan een andere partij voor te stellen.

9 Opzegging
9.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op dergelijke termijn verzetten.
9.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien de curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij aan die andere partij ter hand stellen.
9.4 Indien beëindiging van een Overeenkomst niet conform het bovenstaande (9.1-9.3) plaatsvindt, wordt Opdrachtnemer door Opdrachtgever schadeloos gesteld als ware bovenstaande wel gehanteerd. De hoogte van de schadevergoeding wordt berekend met inachtneming van de arbeidstijden die in onderling overleg zijn vastgesteld.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde medewerkers niet blijken te voldoen aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar ter beschikking gestelde, dan wel door bemiddeling in dienst getreden medewerkers veroorzaken aan Opdrachtgever of aan derden.
10.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgevers is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot 20% van het honorarium van Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde medewerkers.
10.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Opdrachtnemer eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

11 Medewerking door Opdrachtgever
11.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht goed uit te voeren in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
11.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
11.3 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
11.4 Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
11.5 Opdrachtgever voorziet Opdrachtnemer van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren, in het bijzonder het gebruik van computer, telefoon, en fax faciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde computerfaciliteiten is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole-procedures. Opdrachtnemer zal viruscontroleprocedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
11.6 Opdrachtgever zal het benodigde personeel inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten, indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging/Overeenkomst.
11.7 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever geretourneerd. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de medewerker wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden, van bedrijfsongevallen.

12 Vervaltermijn
Voor zover in de Overeenkomst/opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

13 Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

14 Conversie
Indien en zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

15 Nawerking
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

16 Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst/opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst/opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

17 Wervingsverbod
17.1 Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt, is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 25% van de waarde van de meest recente Overeenkomst berekend op jaarbasis met een minimum van 12.500 euro. De waarde wordt aldus bepaald op het door Opdrachtgever totale verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst indien die Overeenkomst de duur van 1 jaar zou hebben.
17.2 De partij die ondanks het wervingsverbod (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is verplicht om eventuele verplichtingen die door Opdrachtnemer ten behoeve van de betreffende medewerker zijn aangegaan (zoals onder andere leaseverplichtingen) over te nemen.

18 Toepasselijk recht en forumkeuze
a.) Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands Recht van toepassing
b.) Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht van de plaats waar Opdrachtnemer is gevestigd.